Πολιτικη απορρητου

/ Πολιτικη απορρητου

Γιατί χρειαζόμαστε αυτό το έγγραφο?

Ανεξάρτητα από το αν είστε τρέχων ή μελλοντικός πελάτης της πλατφόρμας duka.bg ή περιστασιακός χρήστης του ιστότοπού μας, λαμβάνουμε υπόψη και σεβόμαστε το απόρρητό σας.
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για εμάς.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σεβασμό της εμπιστευτικότητας τους και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στις επόμενες σελίδες της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική), στοχεύουμε να εισαγάγουμε την ΕΛΕΤΑ (Eleta OOD), υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων, για να σας παρέχουμε στοιχεία επικοινωνίας για την εταιρεία, καθώς και επίσημη προστασία δεδομένων.
Με την παρούσα Πολιτική, σας ενημερώνουμε για:
- κατηγορίες προσωπικών δεδομένων;
- για τους σκοπούς και για τη νομική βάση για την επεξεργασία;
- για την περίοδο αποθήκευσης και με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα;
- πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό;
- τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων;
- σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε, σύμφωνα με τη νομοθεσία στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατάξεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «ο Κανονισμός» ή «GDPR»).

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ή ποιοι είμαστε:

Eleta OOD, ΑΦΜ 203623403, διεύθυνση εγγραφής/αλληλογραφίας Sofia 1000, 44 Dunav St., fl. 3, Τηλέφωνο 0876 258 387, e-mail: data@duka.bg, www.duka.bg

Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Sofia 1000, Dunav St. 44, Floor 3, Τηλέφωνο 0876 258 387, e-mail: data@duka.bg.

Πληροφορίες για την αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Σόφια 1592, «Prof. Tsvetan Lazarov" Νο. 2, Τηλέφωνο 02 915 3 518, ιστοσελίδα www.cpdp.bg

Το "Eleta" OOD (εφεξής ο "Διαχειριστής" ή η "Εταιρεία") ασκεί τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου , 2016 , για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται να σας ενημερώσουν για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτήν την επεξεργασία.

Λόγοι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρθρο 1. Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.duka.bg και τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία βάσει του άρθρου. 6, παράγρ. 1, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

- ρητή συγκατάθεση που ελήφθη από εσάς ως πελάτη;
- εκτέλεση των καθηκόντων του Διαχειριστή βάσει σύμβασης μαζί σας;
- συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας;
- για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου.

Στόχοι και αρχές στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Αρθρο 2.
- Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.duka.bg και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία, μεταξύ άλλων για τους ακόλουθους σκοπούς:
• δημιουργία προφίλ και παροχή πλήρους λειτουργικότητας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος;
• εξατομίκευση ενός συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση;
• λογιστικούς σκοπούς;
• στατιστικούς σκοπούς;
• προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών;
• το δικαίωμα άρνησης ή καταγγελίας από τον πελάτη για τα αγαθά για τα οποία μπορούν να ασκηθούν αυτά τα δικαιώματα;
• διασφάλιση της εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας;
• αποστολή ενημερωτικού δελτίου και e-mail με ειδικές προσφορές εάν το επιθυμείτε;
• τηλεφωνήματα σε σχέση με γενέθλια ή ειδοποίηση του Χρήστη για νέες συλλογές ή κατά την παραλαβή προϊόντων που έχουν εξαντληθεί σε προηγούμενη περίοδο κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών;
• sms με ενημερωτικούς σκοπούς.

- Τηρούμε τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:
• νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια;
• περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας;
• συνάφεια με τους σκοπούς της επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων;
• ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων;
• περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων;
• ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας προσωπικών δεδομένων;

- Κατά την επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για την προστασία των ακόλουθων έννομων συμφερόντων:
• εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους κρατικούς και δημοτικούς φορείς.

Τι είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η Εταιρεία μας

Αρθρο 3.
- Η εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς ως πελάτες, για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Εγγραφή πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης εξ αποστάσεως αγοράς και πώλησης - σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά αγαθών και η παροχή στοιχείων επικοινωνίας για την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών. Η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού για χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελεί υποχρεωτικό βήμα παροχής της υπηρεσίας και διατίθεται σε σημαντικό βαθμό χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της επιλογής «Παραγγελία ως επισκέπτης»;
• Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) – ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων, e-mail με ειδικές προσφορές, κωδικούς προσφοράς, νέα και νέες λειτουργίες σε πελάτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες;
• Άσκηση του δικαιώματος άρνησης ή υποβολής καταγγελίας - σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος άρνησης ή καταγγελίας από τον πελάτη για τα αγαθά για τα οποία μπορούν να ασκηθούν αυτά τα δικαιώματα.

- Ο διαχειριστής δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα ακόλουθα:
• αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή;
• αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικάτα;
• γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα κατάστασης υγείας ή δεδομένα για τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

- Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Διαχειριστή από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται:
Η εταιρεία δεν συλλέγει δεδομένα για άτομα κάτω των 16 ετών, παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Αρθρο 4. Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:
- Τα εξατομικευμένα σας δεδομένα (e-mail, όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και άλλα)
Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Η επικοινωνία με τον χρήστη και η αποστολή πληροφοριών σε αυτόν. 2) για σκοπούς εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 3) για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, email με ειδικές προσφορές, κωδικούς προσφοράς, νέα και νέες δυνατότητες.
Βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - άρθρ. . 6, παράγρ. 1, β. (β) GDPR. Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και e-mail υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά από ρητή συγκατάθεσή σας - Άρθ. 6, παράγρ. 1, β. (α) GDPR.
- Δεδομένα παράδοσης (ονόματα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.)
Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή βάσει της σύμβασης πώλησης και παράδοση των αγορασθέντων αγαθών.
Βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, δημιουργείται συμβατική σχέση, βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - Άρθ. 6, παράγρ. 1, β. (β) GDPR.

- Δεδομένα από τα προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα (οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από τα προφίλ σας στο Google, κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram), YouTube και άλλα.
Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Η επικοινωνία με τον χρήστη και η αποστολή πληροφοριών σε αυτόν και 2) για τους σκοπούς της εγγραφής του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω προφίλ κοινωνικού δικτύου, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - άρθρ. 6, παράγρ. 1, β. (β) GDPR.

Περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρθρο 5.
- Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την ύπαρξη του προφίλ σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία "ως επισκέπτης". Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Διαχειριστής φροντίζει να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα δεδομένα σας χωρίς περιττή καθυστέρηση ή να τα ανωνυμοποιήσει (δηλαδή να τα κάνει σε μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας).
- Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, που παρέχονται σε σχέση με ηλεκτρονικές παραγγελίες, για περίοδο 10 ετών με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή σε νομικές ή διοικητικές διαφορές με τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος και τα λογιστικά έγγραφα αποθηκεύονται για την αντίστοιχη καταστατική περίοδος.
- Ο Διαχειριστής σας ειδοποιεί, σε περίπτωση ανάγκης παράτασης της περιόδου αποθήκευσης δεδομένων, εν όψει εκπλήρωσης νομικής υποχρέωσης ή ενόψει των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή άλλως.
- Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που υποχρεούται να τηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το σχετικό προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα ύπαρξης του προφίλ σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Αρθρο 6. Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρηματικών του εταίρων για τη διάρκεια της σύμβασης, για συμμόρφωση με τα έννομα συμφέροντα και τις έννομες υποχρεώσεις του Διαχειριστή και η περίοδος αυτή μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της συναφθείσας σύμβασης.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων προς επεξεργασία

Αρθρο 7.
- Ο διαχειριστής μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σε εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).
Ο διαχειριστής σας ειδοποιεί σε περίπτωση πρόθεσης μεταφοράς μέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Τα δικαιώματά σας στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Αρθρο 8.
- Εάν δεν θέλετε το σύνολο ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων να συνεχίσει να υφίσταται επεξεργασία από την Εταιρεία για συγκεκριμένους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα αίτημα σε δωρεάν κείμενο στη διεύθυνση data@duka.bg .
Ο διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητα και την ταυτότητά σας με το υποκείμενο των δεδομένων.
Με την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι υποχρεωτική για τη δημιουργία και τη διατήρηση προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στα προσφερόμενα προϊόντα και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε νέα εγγραφή.
Εάν υπάρχει μια παραγγελία που υποβάλλεται από εσάς και βρίσκεται υπό επεξεργασία, το νωρίτερο που μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας για επεξεργασία είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει πραγματοποιήσει ο Διαχειριστής μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Δικαίωμα πρόσβασης

Αρθρο 9.
- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση από τον Διαχειριστή σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε στο προφίλ σας, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε εσείς.
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
Κατόπιν αιτήματος, ο διαχειριστής σας παρέχει αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή.
Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, αλλά ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διοικητικό τέλος σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή υπερβολικών αιτημάτων.

Δικαίωμα διόρθωσης ή προσθήκης


Αρθρο 10. Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς απευθείας υποβάλλοντας αίτημα στον Διαχειριστή ή ανεξάρτητα - τροποποιώντας την εγγραφή σας.


Αρθρο 11.
- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων και ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν συντρέχουν οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
• τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
• Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
• Αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία.
• τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
• τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή της νομοθεσίας κράτους μέλους που ισχύει για τον Διαχειριστή.
• τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

- Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εάν τα αποθηκεύει και τα επεξεργάζεται:
• να ασκήσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση;
• να συμμορφώνεται με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία που προβλέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο των κρατών μελών που ισχύει για τον Διαχειριστή ή για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που του ανατίθενται;
• για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας;
• για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς;
• για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

- Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός σας στη λήθη, η Εταιρεία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, εκτός από τις ακόλουθες πληροφορίες:
• πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να επαληθεύσετε ότι το δικαίωμά σας να ξεχαστείτε έχει εκπληρωθεί - email, διεύθυνση IP.
• τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν με κανέναν τρόπο με το άτομό σας.
• e-mail με το οποίο έχετε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

- Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη λήθη, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:
• υποβάλετε αίτημα μέσω email clients@duka.com.gr.
• αναγνωρίστε τον εαυτό σας ως κάτοχο λογαριασμού.
Αφού επαληθεύσουμε την ταυτότητα του ατόμου που υποβάλλει το αίτημα και του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, θα διαγράψουμε τυχόν δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.
Εάν υπάρχει μια παραγγελία από εσάς που βρίσκεται υπό επεξεργασία, το νωρίτερο που μπορείτε να ζητήσετε να "ξεχαστεί" είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Διαγράφοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, ο λογαριασμός σας θα γίνει ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στα προσφερόμενα προϊόντα και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε νέα εγγραφή.
Ο διαχειριστής δεν διαγράφει τα δεδομένα που έχει νομική υποχρέωση να αποθηκεύσει, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι νομικών αξιώσεων εναντίον του ή για την απόδειξη των δικαιωμάτων του.

Δικαίωμα περιορισμού

Αρθρο 12.
- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας όταν:
• αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, για περίοδο που επιτρέπει στον Διαχειριστή να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
• η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά μόνο να περιοριστεί η χρήση τους.
• Ο διαχειριστής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά του ζητάτε να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί τις νομικές αξιώσεις σας.
• έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νομικοί λόγοι του Διαχειριστή υπερισχύουν των συμφερόντων σας.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός σας περιορισμού, η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, αλλά δεν θα αφαιρέσει τις δημοσιεύσεις που έχετε κάνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Δικαίωμα φορητότητας

Αρθρο 13.
- Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με τον Διαχειριστή ή εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο, μπορείτε, αφού γνωστοποιηθείτε στον Διαχειριστή:
• να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφή και να τα μεταβιβάσει σε άλλο Διαχειριστή.
• να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να μεταφέρει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν διαχειριστή που έχετε καθορίσει, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε ή να λάβετε σε αναγνώσιμη από μηχανή μορφή τα δεδομένα που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών του Διαχειριστή, απευθείας μέσω του προφίλ σας μέσω της επιλογής εξαγωγής δεδομένων ή κατόπιν αιτήματος μέσω e-mail.

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

Αρθρο 14. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να σας ενημερώσει για όλους τους παραλήπτες των οποίων τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχει ζητηθεί διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός επεξεργασίας έχουν αποκαλυφθεί. Ο διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν θα ήταν αδύνατο ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

Δικαίωμα αντίρρησης

Αρθρο 15. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν από τον Διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τους για σκοπούς δημιουργίας προφίλ ή άμεσου μάρκετινγκ.

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων

Αρθρο 16.
- Εάν ο Διαχειριστής εντοπίσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, σας ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παραβίαση, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή αφορούν να ληφθεί.
- Ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να σας ειδοποιήσει εάν:
• a έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που επηρεάζονται από την παραβίαση ασφάλειας.
• έχει λάβει στη συνέχεια μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραβίαση δεν θα οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας.
• η κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

Πρόσωπα στα οποία παρέχονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Αρθρο 17. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της παροχής της υπηρεσίας με την πλήρη λειτουργικότητά της και ενόψει των συμφερόντων σας, ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει τα δεδομένα σας στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:
- υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - για σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
- προμηθευτής με σκοπό την παράδοση σε μια διεύθυνση
Οι υποδεικνυόμενοι επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις νομιμότητας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Αρθρο 18. Ο διαχειριστής δεν μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες.

Αρθρο 19. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις ή την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ως εξής:
Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Sofia 1592, «Prof. Tsvetan Lazarov" Νο. 2, Τηλέφωνο 02 915 3 518, ιστοσελίδα www.cpdp.bg

Αρθρο 20. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύοντας σχετική ειδοποίηση στον ιστότοπό της.

Ενημερωτικό δελτίο Εγγραφείτε τώρα για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις αποκλειστικές προσφορές μας.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.