Γενικοι οροι

/ Γενικοι οροι

στο ηλεκτρονικό κατάστημα duka.com.gr

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρθρο 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της "Eleta" Ltd., με ΑΦΜ 203623403, με διεύθυνση εγγραφής Sofia, Dunav 44, fl. 3, εφεξής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, και των πελατών, εφεξής ΧΡΗΣΤΕΣ, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου duka.com.gr, εφεξής καλούμενη "duka.com.gr".

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Αρθρο 2. Πληροφορίες βάσει του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:
- Όνομα Προμηθευτή: "Ελέτα" OOD ΑΦΜ 203623403. Εγγραφή βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας BG203623403.
- Έδρα και διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας και διεύθυνση υποβολής παραπόνων από χρήστες: Sofia, Dunav 44, fl. 3, clients@duka.com.gr, τηλ.: +30 21 1234 6666.
- Επόπτες::
Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διεύθυνση: Sofia, «Prof. Tsvetan Lazarov" Νο. 2,
τηλέφωνο: +359 (02) 940 20 46
φαξ: +359 (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση: 1000 Sofia, Slaveykov Sq. No. 4A, fl. 3, 4 & 6,
τηλ.: +359 02 / 980 25 24
φαξ: +359 02 / 988 42 18
τηλεφωνική γραμμή: +359 0700 111 22
Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Άρθρο 3. Το duka.com.gr είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, προσβάσιμη στη διεύθυνση https://duka.com.gr, μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- Να εγγραφούν και να δημιουργούν λογαριασμό για την προβολή του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή και τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών για την παροχή πληροφοριών.
- Να ελέγχουν τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.
- Να συνάπτουν συμβάσεις με τον Προμηθευτή για την αγορά και πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρονται στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Να πραγματοποιούν οποιεσδήποτε πληρωμές σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις μέσω της duka.com.gr και με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
- Να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Να ενημερώνονται για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας duka.com.gr στο Διαδίκτυο.
- Να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, κατά περίπτωση βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο 4. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr οργανώνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών που προβλέπονται από το νόμο - σύμφωνα με το καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο 5.
- Οι Χρήστες συνάπτουν με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr σύμβαση για την αγορά και πώληση των αγαθών, στον ιστότοπο. Η σύμβαση συνάπτεται στα ελλινικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Προμηθευτή στην πλατφόρμα.
- Δυνάμει της σύμβασης που συνάπτεται με τους χρήστες για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr αναλαμβάνει να οργανώσει την παράδοση και τη μεταβίβαση της κυριότητας του Χρήστη των αγαθών που καθορίζονται από αυτόν μέσω της διεπαφής στην πλατφόρμα. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών το αργότερο μέχρι την υποβολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Οι Χρήστες πληρώνουν στον Προμηθευτή της πλατφόρμας duka.com.gr αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην πλατφόρμα duka.com.gr με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Η αμοιβή ισούται με το ποσό του τιμήματος που ανακοινώνεται στο duka.com.gr. Οι τιμές των αγαθών είναι σε ευρώ.

Άρθρο 6.
- Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους, σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και του ηλεκτρονικού υπογραφή και Άρθ. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
- Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των Χρηστών της ιστοσελίδας γίνονται από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στα στοιχεία που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εφόσον έχει εισάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

IV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ DUKA.COM.GR

Άρθρο 7.
- Για τη χρήση της πλατφόρμας duka.com.gr για τη σύναψη συμβάσεων για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει ένα όνομα και κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση, με τα οποία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
- Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε αυτήν.
- Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και πατώντας τα κουμπιά «Εγγραφή», ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνεί με το περιεχόμενο τους και δεσμεύεται να συμμορφώνεται ανεπιφύλακτα με αυτούς.
- Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του Χρήστη στέλνοντας μια επιστολή στο e-mail που έχει καθορίσει ο Χρήστης. Δημιουργείται λογαριασμός του Χρήστη και προκύπτουν συμβατικές σχέσεις μεταξύ αυτού και τον Προμηθευτή.
- Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Εάν αλλάξουν - ο Χρήστης αναλαμβάνει να τα ενημερώσει άμεσα στην εγγραφή του.

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΗΣ

Άρθρο 8. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr για να συνάψουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση των αγαθών που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα duka.com.gr.

Άρθρο 9. Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση για την αγορά και πώληση των αγαθών στην πλατφόρμα duka.com.gr σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
- Εγγραφή στην πλατφόρμα duka.com.gr και παροχή των απαραίτητων δεδομένων, εάν ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμη στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Ένταξη στο σύστημα για την τοποθέτηση παραγγελιών στην πλατφόρμα duka.com.gr με ταυτοποίηση με όνομα και κωδικό πρόσβασης.
- Δυνατότητα σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας των αγαθών στην πλατφόρμα duka.com.gr, χωρίς ο Χρήστης να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Επιλογή ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα duka.com.gr και προσθήκη τους σε μια λίστα προϊόντων προς αγορά.
- Επιλογή εμπορευμάτων από τη λίστα εμπορευμάτων προς αγορά των σχετικών προμηθευτών στην πλατφόρμα duka.com.gr, για τα οποία θα συναφθεί σύμβαση πώλησης.
- Παροχή δεδομένων για την εκτέλεση της παράδοσης.
- Επιλογή μεθόδου και στιγμής πληρωμής του τιμήματος. Η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω εικονικού τερματικού POS. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα τραπεζικής κάρτας στην πλατφόρμα.
- Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 10. Οι κανόνες αυτής της Ενότητας VI των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν μόνο για Χρήστες οι οποίοι, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή κατά την εγγραφή στο duka.com.gr, μπορούν να συναχθούν το συμπέρασμα ότι είναι Χρήστες κατά την έννοια του νόμου για την προστασία των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και της Οδηγίας 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 11.
- Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Οι τιμές των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, ενδέχεται να αλλάξουν από τον Προμηθευτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Κάθε προϊόν με προσφορά επισημαίνεται με ειδικό σήμα.
- Τα προϊόντα της μάρκας CORAVIN δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση της αναγραφόμενης τιμής.
- Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες κατά την επιλογή των αγαθών για την ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης σύμβαση;
- Οι τρόποι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη της πλατφόρμας duka.com.gr.
- Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι τρέχουσες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησης τους στην πλατφόρμα duka.com.gr, πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Λόγω της ανανέωσης των σειρών και άλλων συντακτικών και τεχνικών λόγων, είναι πιθανές ασυνέπειες μεταξύ των εικόνων που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα και των προϊόντων που λαμβάνει ο Χρήστης κατά την αγορά.
- Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας duka.com.gr ή μέσω e-mail.

Άρθρο 12.

- Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αιτιολογεί, να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή των αγορασθέντων προϊόντων είναι για λογαριασμό του Χρήστη.
- Το δικαίωμα άρνησης της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• για την παράδοση αγαθών που γίνεται κατόπιν παραγγελίας του Χρήστη ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις.
• για την παράδοση αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υποβαθμίσουν την ποιότητα ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής.
• για την παράδοση σφραγισμένων αγαθών, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής, προστασίας της υγείας ή των οποίων η ακεραιότητα έχει παραβιαστεί από τον Χρήστη.
• για την επιστροφή εμπορευμάτων με κατεστραμμένη ακεραιότητα λόγω υπαιτιότητας του Χρήστη.

- Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός των εμπορικών χώρων, ο Προμηθευτής θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε ο Χρήστης, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του από τον Προμηθευτή. Ο προμηθευτής επιστρέφει τα ποσά που έλαβε, αφού συμπληρώσει τη Φόρμα Επιστροφής, Ανταλλαγής ή Παράπονου. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω εικονικού τερματικού POS, τα ποσά επιστρέφονται στην κάρτα από την οποία πληρώθηκαν.

Άρθρο 13.
- Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή κύρωση και χωρίς να αναφέρει το λόγο, να αντικαταστήσει τα αγαθά από τη συναφθείσα σύμβαση εντός προθεσμίας έως και 30 ημερών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών από τον Προμηθευτή. Για να γίνει αυτό, ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τη Φόρμα Επιστροφής, Ανταλλαγής ή Παράπονου και να στείλει τα αγαθά με δικά του έξοδα.
- Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση αγαθών με κατεστραμμένη ακεραιότητα λόγω υπαιτιότητας του Χρήστη.

Άρθρο 14.
- Χρόνος επεξεργασίας παραγγελίας έως 5 εργάσιμες ημέρες. Χρόνος παράδοσης έως 7 εργάσιμες ημέρες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περιόδους προσφορών και εκπτώσεων, ο χρόνος παράδοσης είναι έως 7 εργάσιμες ημέρες.
- Εάν ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση επειδή δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά τον Χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε.

VII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 15.
- Εάν ο Χρήστης ανακαλύψει κρυφά ελαττώματα των αγαθών, έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο μέσω της Φόρμας Επιστροφής, Ανταλλαγής ή Παραπόνων. Η προθεσμία απάντησης στην καταγγελία είναι 30 ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία ταχυμεταφορών για την επιστροφή των εμπορευμάτων επιβαρύνει τον Προμηθευτή.

VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 16.
- Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- Για λόγους ασφαλείας, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr θα στείλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση e-mail που καθόρισαν οι Χρήστες κατά την εγγραφή.
- Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει δεδομένα στην τελική συσκευή επικοινωνίας του Χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος εκφράσει ρητά τη διαφωνία του ως προς αυτό.
- Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής της πλατφόρμας duka.com.gr έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί του με τον τρόπο που ζητά ο Χρήστης κατά την εγγραφή.
- Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής της πλατφόρμας duka.com.gr έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Η duka.com.gr επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Άρθρο 17.
- Ανά πάσα στιγμή, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την ακρίβεια καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.
- Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα Χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Προμηθευτής της πλατφόρμας duka.com.gr έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοινωθείσα «Διαδικασία για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης», διαθέσιμη στη διεύθυνση: https: //www. duka.com.gr/ > σύνδεση >ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης.

IX. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 18.
- Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή της πλατφόρμας duka.com.gr, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο.
- Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα έχει επίδραση στον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• μετά από ρητή ειδοποίηση από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών που του έχει χορηγηθεί ότι τα απορρίπτει.
• μετά τη δημοσίευση τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους ότι τα απορρίπτει.
• με τη ρητή αποδοχή του από τον Χρήστη μέσω του προφίλ του στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr.
- Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr, σε σχέση με την τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται κατά την εγγραφή. Ο Xρήστης συμφωνεί ότι τα e-mail που αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι αποτελεσματικά εναντίον του.

Άρθρο 19. Ο Προμηθευτής δημοσιεύει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στη διεύθυνση https://www.duka.com.gr, μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις σε αυτούς.

Χ. ΛΗΞΗ

Άρθρο 20. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και η Συμφωνία του Χρήστη με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- κατά τη λήξη και την κήρυξη εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης;
- γραπτώς με αμοιβαία συμφωνία των μερών;
- σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του;
- όταν ο εξοπλισμός δεσμεύεται ή σφραγίζεται από κρατικές αρχές;
- σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στην πλατφόρμα duka.com.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι συναφθείσες αλλά ανεκτέλεστες συμβάσεις πώλησης παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές.

Άρθρο 21. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να καταβάλει αποζημίωση, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα duka.com.gr κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, της Νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, γενικά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες ή γενικά αποδεκτούς κανόνες και πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

XI. ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 22. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να αποποιηθεί τους προμηθευτές στην πλατφόρμα duka.com.gr και τον Προμηθευτή έναντι νομικών αξιώσεων και άλλων αξιώσεων τρίτων (ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιολογημένες ή όχι), για όλες τις ζημιές και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου και των δικαστικών εξόδων ), που προκύπτουν από ή σε σχέση με:
- αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση;
- παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας;
- παράνομη μεταβίβαση σε άλλα πρόσωπα των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στον Χρήστη, για τη διάρκεια και βάσει των όρων της σύμβασης;
- ψευδής δήλωση παρουσίας ή απουσίας του ποιοτικού Χρήστη κατά την έννοια του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών.

Άρθρο 23. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων Διαδικτύου, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Άρθρο 24.
- Ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από τον Χρήστη σε τρίτα μέρη.
- FΟ Προμηθευτής δεν ευθύνεται για περιουσιακές ή μη περιουσιακές ζημίες, που εκφράζονται σε απώλεια οφέλους ή ζημιές που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του duka.com.gr και σύναψης συμβολαίων πώλησης με τον Προμηθευτή.
- Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για το χρόνο κατά τον οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 25. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και της επακόλουθης απώλειας πληροφοριών, διάδοσης πληροφοριών, πρόσβασης σε πληροφορίες, περιορισμού πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

XII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 26.
- Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα duka.com.gr υποχρεούνται να προστατεύουν ο ένας τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του άλλου, καθώς και να προστατεύουν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία έλαβαν γνώση κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
- Ο Χρήστης και ο Πάροχος δεσμεύονται, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης, να μην δημοσιοποιούν καμία γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, φόρουμ Διαδικτύου, ιδιωτικούς ή δημόσιους ιστότοπους και άλλους μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος τομέας.

Άρθρο 27. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των διατάξεων σε ειδική σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή στην πλατφόρμα duka.com.gr και του Χρήστη, υπερισχύουν οι όροι της ειδικής σύμβασης.

Άρθρο 28. Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Άρθρο 29.
- Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση και σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.
- Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παραπέμψει όλες τις διαφορές με τον Προμηθευτή, σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, στην πλατφόρμα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) εξωδικαστικά, διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, τα μέρη μπορούν να παραπέμψουν τη διαφορά για επίλυση από τα αρμόδια βουλγαρικά δικαστήρια και την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.

Ενημερωτικό δελτίο Εγγραφείτε τώρα για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις αποκλειστικές προσφορές μας.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.